ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව
ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නාවික හමුදා‍වේ යාත්‍රික, මැරීන්, සංඥා, ගබඩා සහකාර, ලිපිකරු, ආහාර සහායක, නිවාස සහායක, වෛද්‍ය සහ දන්ත වෛද්‍ය, ඉංජිනේරු, සිවිල් ඉංජිනේරු, විදුලි හා ගුවන් විදුලි, වාදක, විනයාරක්ෂක සහ ප්‍රවාහන යන අංශයන් සහ ස්වේච්ඡා අංශය සඳහා නාවිකයින් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනපතා පැවැත්වේ.    විමසීම් - 0112-215162 / 0112-215154
වැදගත් සිදුවීම්